Luka Koper, d.d. in koprsko pristanišče je varovano območje na katerega je omogočen dostop, gibanje in zadrževanje pod določenimi pogoji. Varovanje se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in pristaniščih (SE 725/2004), Direktivi o zaščiti pristanišč (SE 65/2005), Zakonom o zasebnem varovanju (ZZSaV-1), Pravilnikom o notranjem redu na območju Luke Koper, d.d. ter drugimi internimi akti Luke Koper d.d.. Naloge varovanja življenja ljudi in premoženja izvaja Področje pristaniške varnosti (v nadaljevanju PPV).

Vstop in gibanje na območju koprskega pristanišča je dovoljeno le z veljavno dovolilnico ki jo izda Področje pristaniške varnosti in veljavnim uradnim osebnim dokumentom.  

Podrobneje uporabo dovolilnic ter gibanje in zadrževanje na varovanem območju ureja Pravilnik o notranjem redu (povezava: https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu). 

Dovolilnice Področje pristaniške varnosti (PPV) izda na podlagi pisne vloge, ki je pravilno in v celoti  izpolnjena ter potrjena. Za točnost in resničnost podatkov, navedenih v vlogi je odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, ki vlogo izpolni. 

Vlogo za izdajo dovolilnice je potrebno oddati najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim dnevom izdaje dovolilnice. Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati vsaj teden dni prej.

Področje pristaniške varnosti izdaja različne vrste dovolilnic, ki jih najdete v nadaljevanju.

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice obiskovalec osebam, ki vstopajo na varovano območje izključno zaradi poslovnih sestankov (poslovni obiski, sestanki, usklajevanja...). Dovolilnico obiskovalec se izda z veljavnostjo do 5 dni.

Dovolilnice izdaja varnostno osebje PPV na glavnem vhodu v pristanišče. Vlogo lahko posredujete po elektronski pošti na vratarnica@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev odgovorne osebe, ki organizira poslovni sestanek na varovanem območju (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča)

Datoteke za prenos


DOCX
Vloga - OBISKOVALEC
224 kb, DOCX

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo gradbeno, vzdrževalna ali servisna dela. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo interni akti družbe, ki urejajo področje varovanja zdravja in okolja Luke Koper d.d.. (navedeni tudi v obrazcu). Dovolilnice se izdaja za čas do 30 dni in jih je možno podaljšati. Za dolgoročne projekte zaprosite za letno dovolilnico!

Dovolilnice izdaja Oddelek za upravljanje z dovolilnicami, izven poslovnega časa pa varnostno osebje na glavnem vhodu (ponedeljek, sreda 9.00 - 11.00 ure in 12.00 - 14.00 ure, petek 9.00 - 11.00 ure).

Vlogo ali obvestilo posredujete na vratarnica@luka-kp.si in dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev o sodelovanju s strani kontaktne osebe zaposlene v Luki Koper
 • Kadar je potrebno tud podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu

Datoteke za prenos


DOCX
Vloga - IZVAJALEC DEL
226 kb, DOCX

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo poslovno dejavnost in so veljavne eno leto. V to skupino spadajo zunanji poslovni partnerji, najemniki prostorov, izvajalci projektov, državni organi, javne službe idr…

Vlogo lahko posredujete po elektronski pošti  na dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev odgovorne osebe, ki poslovno sodeluje s prosilcem/vlagateljem  (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča)
 • Podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu
 • Potrdilo o nekaznovanosti (ni potrebno za državne organe) - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence (ni potrebno za državne organe)- ORIGINAL

Datoteke za prenos


DOC
Vloga - NOVA
277 kb, DOC

Obrazec je namenjen podaljšanju že pridobljenih dovolilnic opredeljenih v točki 2.Vlogo lahko posredujete na dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Potrditev odgovorne osebe, ki poslovno sodeluje s prosilcem/vlagateljem  (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča).

Datoteke za prenos


DOC
Vloga - PODALJŠANJE
272 kb, DOC

Obrazec je namenjen za preklic veljavnosti katerekoli vrste dovolilnic (prenehanje delovnega razmerja, pogodbe, izguba, odtujitev…).

Vlogo ali obvestilo posredujete na vratarnica@luka-kp.si ali dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Vračilo osebne dovolilnice
 • Vračilo dovolilnice za vozilo (QR koda)

Datoteke za prenos


DOC
Vloga - PREKLIC
148 kb, DOC

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za voznika tovornega vozila, ki opravlja prevoz blaga. Dovolilnica velja za enkraten vstop in izstop iz varovanega območja.

Dovolilnice izdajamo na zunanjem kamionskem terminalu ezkt@luka-kp.si (Kamionski terminal -  tel. št. 031 273 256) 

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena in podpisana vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument

Datoteke za prenos


Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za voznika tovornega vozila, ki opravlja prevoz blaga in velja eno leto. Vlogo posredujete na dovolilnice@luka-kp.si

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Izpolnjena vloga v Word formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Podpisan pisni sporazum o ukrepih zagotavljanju varnosti na skupnem delovišču
 • Potrdilo o nekaznovanosti - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence - ORIGINAL

Datoteke za prenos


Obrazec je namenjen podaljšanju že pridobljenih dovolilnic opredeljenih v točki 7. Vlogo posredujete na dovolilnice@luka-kp.si

Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d.d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d.d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji

Zahteve:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu

Datoteke za prenos


Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo  storitveno dejavnost na podlagi pogodbe sklenjene z Luko Koper d.d. in so veljavne eno leto oz. do datuma veljavnosti dokazil.

Vlogo z dokazili nam dostavite osebno. 

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga – osebno dostavljena (žig, podpis)
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v dokumentacijo (osebni dokument)
 • Urejena dokumentacija VPD in ZDR ( PVZE)
 • Podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu
 • Dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci)
 • Status zaposlitve/poslovnega sodelovanja,
 • Prijave/odjave ZZZS,
 • Pogodba o sodelovanju
 • Potrdilo o nekaznovanosti - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence - ORIGINAL

Datoteke za prenos


Na podlagi 3. člena Pravilnika o notranjem redu Luke Koper d.d., je na celotnem področju koprskega pristanišča ali na njegovih posameznih delih fotografiranje in snemanje prepovedano. Dovoljeno le s pisnim dovoljenjem, ki ga v upravičenih primerih, na podlagi pisne prošnje stranke izda PPV. Če gre za fotografiranje blaga, je potrebno tudi soglasje lastnika blaga ali druge odgovorne osebe. Fotografiranje ali snemanje se opravi v spremstvu odgovorne osebe Luke Koper d.d.


Datoteke za prenos


1.    VLOGA ZA IZDAJO DOVOLILNICE mora biti v celoti in čitljivo izpolnjena. Za izdajo novih in podaljšanje dovolilnic s fotografijo, na vlogo napišite PRIIMEK in IME osebe, DATUM rojstva, VRSTO in ŠTEVILKO os. dokumenta, KRAJ izdaje, DRŽAVLJANSTVO ter vrsto in  trajanje zaposlitve. Priimke obvezno razporedite po abecednem redu. 

K določenim vlogam je potrebno priložiti dodatna dokazila kot na primer:   dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci), potrdilo o nekaznovanosti, izpis iz kazenske evidence, status zaposlitve/poslovnega sodelovanja, prijave/odjave ZZZS, pogodba o sodelovanju… 

2.    FOTOGRAFIJA - K vlogi za izdajo dovolilnice mora prosilec priložiti fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5x4,5cm v barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.« Fotografijo lahko posredujete tudi v digitalni obliki – formata .jpg ali pa se oseba fotografira v prostorih, kjer izdajamo dovolilnice. 

3.    VLOGA ZA DOVOLILNICO ZA PREVOZ OSEB – vpišite PRIIMEK in IME voznika (oz. navedite, da gre za službeno vozilo), REGISTRSKO številko, ZNAMKO, TIP in BARVO vozila.

4.    Vloge morajo biti izpolnjene RAČUNALNIŠKO, POTRJENE in PODPISANE ter poslane pravočasno, oziroma najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim datumom izdaje.  Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati vsaj teden dni prej.

5.    Pisni sporazum o ukrepih zagotavljanja varnosti na skupnem delovišču je eden izmed pogojev za izdajo dovolilnic. V kolikor tega nimate urejenega se obrnite na Področje varovanja zdravja in ekologije.

6.    Preden pošljete izpolnjeno vlogo morate pridobiti pisno soglasje oz. potrditev odgovorne osebe v Luki Koper (PC, OE) s katero poslovno sodelujete (lahko pošljete po elektronski pošti). To potrditev priložite k vlogi za izdajo dovolilnice.

7.    Dovolilnice za obiskovalce, voznike tovornih vozil – enkratna ter izvajalce del se po poteku veljavnosti vrne varnostnemu osebju na glavnem vhodu v pristanišče.

8.    Dovolilnic za enosledna vozila ne izdajamo

9.    Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d.d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d.d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji

10.  Nepopolnih prošenj ne bomo upoštevati! 

11.  Poslovni čas Oddelka za upravljanje z dovolilnicami (kontakt: 05 6656 150 ali 05 6656 100): ponedeljek, sreda 9.00 - 11.00 ure in 12.00 - 14.00 ure, petek 9.00 - 11.00 ure 

Upravljavec osebnih podatkov je Luka Koper d.d., ki jo zastopa Uprava družbe, osebne podatke pa zbira na podlagi Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih, Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12) ter Varnostnega načrta Luke Koper, ki določa varnostne ukrepe za zaščito/varovanje pristanišča oz. Luke Koper d. d..

Med drugim določa, da je za gibanje in zadrževanje na varovanem območju potrebno pridobiti dovolilnico, ki jo izda Področje pristaniške varnosti na podlagi vloge za pridobitev le-te. Pred izdajo dovolilnice morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kriteriji in predložena zahtevana dokazila.  

Za zagotavljanje varnosti življenja ljudi in premoženja je na celotnem varovanem območju (pristanišče in Luka Koper d.d.) nameščen video nadzorni sistem ter sistem pristopne kontrole. S sistemom upravlja Področje pristaniške varnosti, ki podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Luka Koper zbrane osebne podatke obdeluje, varuje in hrani v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Luke Koper ter ostalimi internimi akti družbe in jih ne bo razkrivala nepooblaščenim tretjim osebam, razen tistim, ki se s takšno pravico izkažejo na podlagi pravnomočne sodne odredbe ali upravne odločbe oziroma sklepa, oziroma so do teh podatkov upravičeni v skladu z njihovimi pooblastili in pristojnostmi.

Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki 05 6656950.

Posameznik svojo pravico do vpogleda v ali popravka osebnih podatkov ter dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@luka-kp.si ali na naslovu Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.