Konec leta večini imetnikov dovolilnic za vstop v Luko Koper d. d. poteče veljavnost osebnih dovolilnic in dovolilnic za vstop z osebnimi vozili na območje koprskega pristanišča. Osebno dovolilnico lahko imetnik dovolilnice uporablja do zaključka trajanja zaposlitve v vašem podjetju, vendar je lahko aktivna samo dokler traja upravičen razlog vstopa na območje pristanišča. V spodnjem obvestilu najdete več informacij glede podaljšanja.


Datoteke za prenos


Luka Koper, d.d. in koprsko pristanišče je varovano območje na katerega je omogočen dostop, gibanje in zadrževanje pod določenimi pogoji. Varovanje se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in pristaniščih (SE 725/2004), Direktivi o zaščiti pristanišč (SE 65/2005), Zakonom o zasebnem varovanju (ZZSaV-1), Pravilnikom o notranjem redu na območju Luke Koper, d.d. ter drugimi internimi akti Luke Koper d.d.. Naloge varovanja življenja ljudi in premoženja izvaja Področje pristaniške varnosti (v nadaljevanju PPV).

Vstop in gibanje na območju koprskega pristanišča je dovoljeno le z veljavno dovolilnico ki jo izda Področje pristaniške varnosti in veljavnim uradnim osebnim dokumentom.  

Podrobneje uporabo dovolilnic ter gibanje in zadrževanje na varovanem območju ureja Pravilnik o notranjem redu (povezava: https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu). 

Dovolilnice Področje pristaniške varnosti (PPV) izda na podlagi pisne vloge, ki je pravilno in v celoti  izpolnjena ter potrjena. Za točnost in resničnost podatkov, navedenih v vlogi je odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, ki vlogo izpolni. 

Vlogo za izdajo dovolilnice je potrebno oddati najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim dnevom izdaje dovolilnice. Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati vsaj teden dni prej.

Področje pristaniške varnosti izdaja različne vrste dovolilnic, ki jih najdete v nadaljevanju.

K vlogi za izdajo dovolilnice je poleg ostale zahtevane dokumentacije potrebno dostaviti še podpisano izjavo o seznanjenosti s Pristaniškim redom. Izjavo je potrebno posredovati najkasneje do konca leta 2020 oz. ob podaljšanju veljavnosti dovolilnic za leto 2021. Izjave zbira Področje pristaniške varnosti - Center za upravljanje z dovolilnicami.

Spletna najava je namenjena pridobitvi dovolilnice za osebe, ki vstopajo na varovano območje (območje pristanišča in upravna stavba) zaradi poslovnih sestankov. Dovolilnica se izda za največ 5 dni.

S klikom na povezavo DOVOLILNICA ZA OBISKOVALCE se odpre spletni obrazec. Izpolniti je potrebno vse zahtevane odseke in se strinjati s pogoji poslovanja družbe Luka Koper d. d. Če imate težave, lahko uporabite priložena navodila.

Če sistem spletnih objav ne deluje, lahko izpolnite obrazec v spodnji priponki in ga pošljete Centru za upravljanje z dovolilnicami (CUD) po e-pošti na: dovolilnice@luka-kp.si ali vratarnica@luka-kp.si

Obiskovalci upravne stavbe dovolilnice prevzamejo na recepciji v pritličju upravne stavbe, obiskovalci pristanišča pa v Centru za upravljanje z dovolilnicami (CUD). 

Delovni čas Centra za upravljanje z dovolilnicami (CUD) je od ponedeljka do petka, od 6. do 21. ure. Izven delovnega časa dovolilnice izda varnostno osebje na glavnem vhodu v pristanišče. 


Zahteve in dokazi:

- Izpolnjena prijava

- Veljaven osebni dokument na vpogled

- Potrdilo odgovorne osebe, ki organizira poslovni sestanek na območju pristanišča (zaposlenega v Luki Koper, d. d. ali odgovorne osebe pravne osebe oziroma organa na območju pristanišča)


Datoteke za prenos


Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo gradbeno, vzdrževalna ali servisna dela. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo interni akti družbe, ki urejajo področje varovanja zdravja in okolja Luke Koper d.d.. (navedeni tudi v obrazcu). Dovolilnice se izdaja za čas do 30 dni in jih je možno podaljšati. Za dolgoročne projekte zaprosite za letno dovolilnico!

Dovolilnice izdaja Center za upravljanje z dovolilnicami, izven poslovnega časa pa varnostno osebje na glavnem vhodu. Poslovni čas Centra za upravljanje z dovolilnicami: od ponedeljka do petka: 6.00 do 21.00 ure.

Vlogo ali obvestilo posredujete na vratarnica@luka-kp.si in dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev o sodelovanju s strani kontaktne osebe zaposlene v Luki Koper
 • Kadar je potrebno tud podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu

Datoteke za prenos


DOCX
Vloga - IZVAJALEC DEL
242 kb, DOCX

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo poslovno dejavnost in so veljavne eno leto. V to skupino spadajo zunanji poslovni partnerji, najemniki prostorov, izvajalci projektov, državni organi, javne službe idr…

Vlogo lahko posredujete po elektronski pošti  na dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrditev odgovorne osebe, ki poslovno sodeluje s prosilcem/vlagateljem  (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča)
 • Podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu
 • Potrdilo, da zoper osebo ne teče kazenski postopek (ni potrebno za državne organe) - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence oz. potrdilo o nekaznovanosti (ni potrebno za državne organe) – ORIGINAL

Pridobljena original potrdila dostavite osebno ali pošljite po pošti na naslov: Luka Koper d.d., Center za upravljanje z dovolilnicami, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.


Datoteke za prenos


DOCX
Vloga - NOVA
155 kb, DOCX

Obrazec je namenjen podaljšanju že pridobljenih dovolilnic opredeljenih v točki 2.Vlogo lahko posredujete na dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Potrditev odgovorne osebe, ki poslovno sodeluje s prosilcem/vlagateljem  (pristanišče – OE Luke Koper d.d., odgovorna oseba pravnega subjekta na območju pristanišča).
 • Potrdilo, da zoper osebo ne teče kazenski postopek (ni potrebno za državne organe) - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence oz. potrdilo o nekaznovanosti (ni potrebno za državne organe) – ORIGINAL

Datoteke za prenos


DOCX
Vloga - PODALJŠANJE
152 kb, DOCX

Obrazec je namenjen za preklic veljavnosti katerekoli vrste dovolilnic (prenehanje delovnega razmerja, pogodbe, izguba, odtujitev…).

Vlogo ali obvestilo posredujete na vratarnica@luka-kp.si ali dovolilnice@luka-kp.si.

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Vračilo osebne dovolilnice
 • Vračilo dovolilnice za vozilo (QR koda)

Datoteke za prenos


DOCX
Vloga - PREKLIC
135 kb, DOCX

Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za voznika tovornega vozila, ki opravlja prevoz blaga. Dovolilnica velja za enkraten vstop in izstop iz varovanega območja.

Dovolilnice izdajamo na zunanjem kamionskem terminalu ezkt@luka-kp.si (Kamionski terminal -  tel. št. 031 273 256) 

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena in podpisana vloga v PDF formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument

Datoteke za prenos


Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za voznika tovornega vozila, ki opravlja prevoz blaga in velja eno leto. Vlogo posredujete na dovolilnice@luka-kp.si

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Izpolnjena vloga v Word formatu
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v osebni dokument
 • Potrdilo, da zoper osebo ne teče kazenski postopek (ni potrebno za državne organe) - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence oz. potrdilo o nekaznovanosti (ni potrebno za državne organe) – ORIGINAL

Pridobljena original potrdila dostavite osebno ali pošljite po pošti na naslov: Luka Koper d.d., Center za upravljanje z dovolilnicami, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.


Datoteke za prenos


DOCX
Tovorna vozila - letna
152 kb, DOCX

Obrazec je namenjen podaljšanju že pridobljenih dovolilnic opredeljenih v točki 7. Vlogo posredujete na dovolilnice@luka-kp.si

Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d.d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d.d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji

Zahteve:

 • Izpolnjena vloga v PDF formatu
 • Potrdilo, da zoper osebo ne teče kazenski postopek (ni potrebno za državne organe) - ORIGINAL
 • Izpis iz kazenske evidence oz. potrdilo o nekaznovanosti (ni potrebno za državne organe) – ORIGINAL

Datoteke za prenos


Obrazec je namenjen pridobitvi dovolilnice za osebe, ki na varovanem območju izvajajo storitveno dejavnost na podlagi pogodbe sklenjene z Luko Koper d.d. in so veljavne eno leto oz. do datuma veljavnosti dokazil.

Vlogo z dokazili nam dostavite osebno. 

Zahteve in dokazila:

 • Izpolnjena vloga – osebno dostavljena (žig, podpis)
 • Fotografija osebe v JPG formatu
 • Vpogled v dokumentacijo (osebni dokument)
 • Urejena dokumentacija VPD in ZDR ( PVZE)
 • Podpisan pisni sporazum o seznanitvi z ukrepi varstva in zdravja pri delu
 • Dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci)
 • Status zaposlitve/poslovnega sodelovanja,
 • Prijave/odjave ZZZS,
 • Pogodba o sodelovanju
 • Potrdilo o nekaznovanosti - ORIGINAL

Datoteke za prenos


Na podlagi 3. člena Pravilnika o notranjem redu Luke Koper d.d., je na celotnem področju koprskega pristanišča ali na njegovih posameznih delih fotografiranje in snemanje prepovedano. Dovoljeno le s pisnim dovoljenjem, ki ga v upravičenih primerih, na podlagi pisne prošnje stranke izda PPV. Če gre za fotografiranje blaga, je potrebno tudi soglasje lastnika blaga ali druge odgovorne osebe. Fotografiranje ali snemanje se opravi v spremstvu odgovorne osebe Luke Koper d.d.


Datoteke za prenos


1.    VLOGA ZA IZDAJO DOVOLILNICE mora biti v celoti in čitljivo izpolnjena. Za izdajo novih in podaljšanje dovolilnic s fotografijo, na vlogo napišite PRIIMEK in IME osebe, DATUM rojstva, VRSTO in ŠTEVILKO os. dokumenta, KRAJ izdaje, DRŽAVLJANSTVO ter vrsto in  trajanje zaposlitve. Priimke obvezno razporedite po abecednem redu. 

K določenim vlogam je potrebno priložiti dodatna dokazila kot na primer:   dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci), potrdilo o nekaznovanosti, izpis iz kazenske evidence, status zaposlitve/poslovnega sodelovanja, prijave/odjave ZZZS, pogodba o sodelovanju… 

2.    FOTOGRAFIJA - K vlogi za izdajo dovolilnice mora prosilec priložiti fotografijo v digitalni obliki, ki kaže njegovo pravo podobo in ne sme biti grafično obdelana (tako kot za osebne dokumente). Fotografija mora biti barvna (doprsna z belim ozadjem). Fotografijo je mogoče posredovati v obliki – formata .JPG ali pa se osebo fotografira v prostorih Centra za upravljanje z dovolilnicami.

3.    VLOGA ZA DOVOLILNICO ZA PREVOZ OSEB – vpišite PRIIMEK in IME voznika (oz. navedite, da gre za službeno vozilo), REGISTRSKO številko, ZNAMKO, TIP in BARVO vozila.

4.    Vloge morajo biti izpolnjene RAČUNALNIŠKO, POTRJENE in PODPISANE ter poslane pravočasno, oziroma najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim datumom izdaje.  Pri večjem številu oseb, je treba vlogo poslati vsaj teden dni prej.

5.    Pisni sporazum o ukrepih zagotavljanja varnosti na skupnem delovišču je eden izmed pogojev za izdajo dovolilnic. V kolikor tega nimate urejenega se obrnite na Področje varovanja zdravja in ekologije.

6.    Preden pošljete izpolnjeno vlogo morate pridobiti pisno soglasje oz. potrditev odgovorne osebe v Luki Koper (PC, OE) s katero poslovno sodelujete (lahko pošljete po elektronski pošti). To potrditev priložite k vlogi za izdajo dovolilnice.

7.    Dovolilnice za obiskovalce, voznike tovornih vozil – enkratna ter izvajalce del se po poteku veljavnosti vrne varnostnemu osebju na glavnem vhodu v pristanišče.

8.    Dovolilnic za enosledna vozila ne izdajamo

9.    Dovolilnice zaračunavamo po veljavnem ceniku Luke Koper d.d., ki je objavljen na spletni strani Luke Koper d.d.- Domov/Storitve & terminali/Cenik in splošni pogoji. Povezava:   https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji

10.  Nepopolnih prošenj ne bomo upoštevati! 

11.  Poslovni čas Centra za upravljanje z dovolilnicami: od ponedeljka do petka: 6.00 do 21.00 ure. Kontakt: 05 6656 150 ali 05 6656 100.

1. Luka Koper d.d. obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, ki izhaja iz Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih, Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12), Zakona o osebnem varovanju, Zakona o kritični infrastrukturi ter Varnostnega načrta Luke Koper, ki nalaga upravljalcu dolžnost varovanja življenja ljudi in premoženja ter določa varnostne ukrepe za zaščito/varovanje pristanišča oz. Luke Koper d. d. 

2. Med drugim določa, da je za gibanje in zadrževanje na varovanem območju potrebno pridobiti dovolilnico, ki jo izda Področje pristaniške varnosti na podlagi vloge za pridobitev le-te. Pred izdajo dovolilnice morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kriteriji in predložena zahtevana dokazila.   

3. Za zagotavljanje varnosti življenja ljudi in premoženja je na celotnem varovanem območju (pristanišče in Luka Koper d.d.) nameščen video nadzorni sistem ter sistem pristopne kontrole.  S sistemom upravlja Področje pristaniške varnosti, ki podatke obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov. 

Za zagotavljanje varnosti se dokumentira oz. snema komunikacija na tel. št. varnostno-nadzornega centra (05 6656 950) ter radijskem kanalu Področja pristaniške varnosti. Iz istih razlogov se snemata tudi radijski kanal namenjen komunikacij med ladjami in pristaniško varnostjo (VHF kanal 8) ter VHF kanal namenjen notranjemu železniškemu transportu.

Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki 05 6656950

4. Upravljavec osebnih podatkov je Luka Koper d.d., ki jo zastopa Uprava družbe. 

5. Od 25. maja 2018 veljajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov »EU General Data Protection Regulation« (EU 2016/679) – GDPR. Splošna uredba v 37. členu določa, kdaj je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (»DPO«). Obveznost imenovanja pooblaščenih oseb ni vezana na število zaposlenih v podjetju, temveč GDPR določa kriterije, po katerih mora družba sama oceniti, ali mora imenovati pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov. Glede na velikost podjetja, števila zbirk osebnih podatkov, s katerimi družba upravlja in glede na to, da je družba opredeljena kot del nacionalne kritične infrastrukture, se je sprejela odločitev po imenovanju pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov.

 

Oseba

Boris Jerman, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov

Elektronski naslov

varstvo.podatkov@luka-kp.si

Telefon

+386 (0)5 6656 100


Luka Koper d.d. za potrebe:

a) izdajanja dovolilnic obdeluje naslednje osebne podatke:
Ime, priimek, datum rojstva, št. In vrsta osebnega dokumenta, državljanstvo, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje (tujci), delodajalec (podjetje), odgovorna oseba podjetja, davčna številka podjetja, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, status zaposlitve/poslovnega sodelovanja, prijave/odjave ZZZS, pogodbe o sodelovanju, fotografija osebe, registrska številka vozila;
ČAS HRAMBE: 3 leta 

b) sistema pristopne kontrole obdeluje naslednje osebne podatke: 
Ime in priimek osebe, rojstni datum, zaposlitev, fotografija, datum in čas ter lokacija pristopne točke; ČAS HRAMBE: 2 leti

c) v video nadzornem sistemu obdeluje naslednje osebne podatke: 
Slika ali video posnetek fizične osebe, čas, lokacija. ČAS HRAMBE: 30 dni 

6. Osebni podatki se obdelujejo, varujejo in hranijo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Luke Koper ter ostalimi internimi akti družbe. Osebni podatki ne bodo razkriti nepooblaščenim tretjim osebam, razen tistim, ki se s takšno pravico izkažejo na podlagi pravnomočne sodne odredbe ali upravne odločbe oziroma sklepa, oziroma so do teh podatkov upravičeni v skladu z njihovimi pooblastili in pristojnostmi. 

7. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. 

8. Posameznik svojo pravico do vpogleda v ali popravka osebnih podatkov ter dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov dobi pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova varstvo.podatkov@luka-kp.siali na naslovu Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper. 

9. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.