28. skupščina delničarjev

30.06.2017

Skupščina družbe razrešila in imenovala nove nadzornike

Na današnji skupščini družbe Luka Koper, d. d. je uprava predstavila lanskoletne rezultate poslovanja, ki na vseh segmentih izkazujejo rast, tako pretovora, kot finančnih kazalcev. Čisti prihodki družbe so znašali 190,4 milijonov evrov in so za 4 odstotke presegli načrt za leto 2016. Družba je presegla načrt tudi pri poslovnem izidu iz poslovanja in pri čistem dobičku, ki je bil 16 odstotkov višji od načrtovanega in je znašal rekordnih 40,6 milijona evrov. Na podlagi dobrih poslovnih rezultatov, ki jih je družba dosegla v lanskem letu, so delničarji izglasovali, da se del bilančnega dobička v znesku 19,6 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 evra na delnico. Delničarji so nato glasovali tudi o razrešnici nadzornemu svetu in upravi, pri čemer upravi niso podelili razrešnice, prav tako ne dvema nadzornikoma, Alenki Žnideršič Kranjc in Mladenu Jovičiču. 

Uprava družbe je na skupščini izpostavila, da se ugoden trend poslovanja nadaljuje tudi v letošnjem letu, ko družba načrtuje povečanje ladijskega pretovora za 3 odstotke, v primerjavi z lani, prihodkov od prodaje za 10 odstotkov, EBIT za 17 in čistega dobička za 15 odstotkov. Podatki poslovanja prvega tromesečja kažejo na preseganje načrtovanih rezultatov za letos. 

Uprava družbe je predstavila tudi ključne razvojne investicije v teku, med katerimi je najpomembnejša povečanje kapacitet kontejnerskega terminala. Tudi največji delež investicij je usmerjen v področje kontejnerjev, čeprav pri investicijah družba zamuja z načrtom zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja ustreznih dovoljenj za podaljšanje prvega pomola. 

Uprava družbe je tudi odgovorila na vprašanja delničarja Slovenski državni holding, ki upravlja tudi z 51 odstotnim deležem v lasti Republike Slovenije. Tako je delničarjem predstavila seznam vseh izvajalcev pristaniških storitev in doseženo realizacijo prometa z Luko Koper v letu 2016 ter primerjavo z letom 2015, iz česar je razvidno, da so stroški pristaniških storitev v letu 2016 znašali 21,8 milijona in so se, glede na preteklo leto povečali za 18 odstotkov. 

Uprava je na podlagi statistike povprečnega dnevnega števila vstopov v pristanišče s strani zaposlenih pri IPS pojasnjevala, kako se dnevna potreba bo delavcih spreminja, saj predstavlja dnevni maksimum 920 vstopov, minimum pa 250 vstopov. V kolikor bi družba želela zagotoviti raven storitev iz 2016, upoštevajoč odsotnosti delavcev zaradi počitka, bolniške in dopustov, bi morala, če bi se odpovedala sistemu IPS, zaposliti okoli 1.250 ljudi. Strošek dela novih zaposlitev bi, na podlagi kazalcev leta 2016, znašal 44,3 milijona evrov oziroma 23, 6 milijona evrov več, kot družba danes plačuje za izvajanje pristaniških storitev. Kot je pojasnila uprava, bi se družba, s spremembo poslovnega modela soočila predvsem s povečanjem operativnega tveganja fiksnih stroškov delovne sile, ki ne bi bila odvisna od pretovora zaradi velikih odstopanj v dnevnih potrebah po opravljanju storitev. Posledično bi slednje vplivalo na nižjo donosnost družbe in zmanjšano sposobnost investiranja.    

Uprava družbe je pojasnila tudi sistem poslovanja z IPS in postopek dnevnega evidentiranja potreb po pristaniških storitvah, pri čemer je izpostavila omejitev prevladujočega položaja posameznega IPS, ki ne sme presegati  10 odstotkov storitev na ravni družbe oziroma na  ravni posameznega profitnega centra ne več kot 25 odstotkov. S tem družba zmanjšuje tveganje odvisnosti od enega dobavitelja. Družba spremlja tudi kakovost opravljenih storitev, kršitve, neskladja in reklamacije, ki predstavljajo osnovo za ukrepe. Družba je tako v letu 2016, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, prenehala sodelovati s tremi IPS. Uprava je komentirala tudi poročilo FURS o ugotovljenih nepravilnostih pri nekaterih IPS in pojasnila, da Luka Koper od začetka leta 2017 ne sodeluje več z s.p.-ji, ampak ima pogodbe le s podjetji, ki opravljajo storitve zgolj z lastnimi zaposlenimi. Poleg tega družba zahteva, da tudi podizvajalci IPS opravljajo storitve zgolj z lastnimi zaposlenimi. Družba to zahtevo nadzira preko izdaje dovolilnic za vstop v pristanišče. Glede spremembe modela IPS je uprava predstavila model, ki ga uporabljajo v tržaškem pristanišču in poudarila, da je spremembo mogoče izvesti le s sodelovanjem države. V tržaškem pristanišču namreč zaposlene pri zunanjih izvajalcih, ko zanje ni dela v pristanišču, plačuje država iz naslova brezposelnosti.    

Uprava je delničarjem razložila tudi zavezanost k javnemu naročanju, ki ga izvaja širše in ga aplicira tudi na področje pristaniške infrastrukture, ki ni namenjena zgolj javnemu prometu. Pojasnila je tudi posledice lanske spontane prekinitve dela s strani zaposlenih in ugotovila, da poslovanje družbe ni bilo ogroženo, da družba ni izgubila strank in da je bil poslovni načrt za leto 2016 celo presežen. 

Predsednica uprave SDH Lidija Glavina, ki predstavlja večinskega lastnika, se je zahvalila zaposlenim v družbi Luka Koper za trud in dosežene rezultate. Opozorila je, da je mogoče določene procese še izboljšati in se sklicevala na študijo, ki so jo na SDH naročili pri zunanjem izvajalcu. Ta je pokazala, kot pravi, na pomanjkljivosti v poslovanju družbe, ki jih je mogoče odpraviti. Pojasnila je tudi, da so se na SDH odločili za odpoklic petih nadzornikov, predstavnikov kapitala in imenovanje novih zato, ker sedanjim poteče mandat čez tri mesece. 

Skupščina je tako razrešila dosedanje člane nadzornega sveta, novi pričnejo z mandatom 1.7.2017. Od dosedanjih nadzornikov, predstavnikov kapitala je bil ponovno izvoljen za štiri leta le Rado Antolovič, ostali pa so: Milan Jelenc, zaposlen na Slovenskih železnicah, Andraž Lipolt, zaposlen v Petrolu, odvetnik Uroš Ilič in revizorka Barbara Nose. 

Delničarji so na koncu izglasovali tudi predlog o izvedbi posebne revizije na področju izvajanja pristaniških storitev in sicer za obdobje zadnjih treh let. Predstavnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev pa je napovedal izpodbojne tožbe za tri izglasovane sklepe, vezane na imenovanje nadzornikov.