Sistem vodenja v Luki Koper, d. d.

Luka Koper je uspešno podjetje, ki izkazuje svojo usmeritev v doseganje celovite kakovosti poslovanja.

Kakovost pomeni zadovoljevanje in predvidevanje potreb ter pričakovanj naših odjemalcev: kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolice. Naš cilj je ugotavljanje, kaj si odjemalci želijo in usmerjanje naših notranjih procesov tako, da to tudi dobijo. Pri tem si pomagamo z mednarodnimi standardi kakovosti in načeli poslovne odličnosti, ki smo jih uvedli in povezali v enovit sistem sistem vodenja.
Začetki kakovosti v Luki Koper segajo v leto 1997, ko smo začeli z uvajanjem standardov in pridobili certifikat ISO 9002.

V sistem vodenja smo združili zahteve različnih sistemov:

 • sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001:2015,
 • sistem ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001:2015,
 • zagotavljanje varnosti živil po sistemu Haccp in v skladu z ISO 22000:2018,
 • sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v skladu z ISO 45001:2018,
 • NON GMO sistem za ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko nespremenjene soje,  
 • sistem zagotavljanja varne krme v skladu z GMP+ B3,

 • model poslovne odličnosti.

Aktivnosti so usmerjene v prepoznavanje potreb in zahtev po obvladovanju novih standardov oziroma pridobitve ustreznih certifikatov ter obvladovanje in nadgradnjo obstoječih.Sistem vodenja v Luki Koper je sistem, ki ga je potrebno sistematično nadgrajevati.

Zgodovina - od kakovosti do poslovne odličnosti

Luka Koper je bila med prvimi evropskimi pristanišči, ki je celotno poslovanje uredila v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti.

Od kakovosti do poslovne odličnosti:

 • 1994 - začetek vnašanja načel kakovosti v naše delovne sisteme in prakse,
 • 1997 - pridobitev certifikata za skladnost sistema kakovosti s standardi ISO 9002,
 • 1998 - začetek uvajanja modela poslovne odličnosti v poslovanje,
 • 1999 - prvič izvedena samoocenitev po modelu EFQM,
 • 2000 - pridobitev certifikata za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001,
 • 2002 - prejem priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,
 • 2003 - pridobitev certifikata ISO 9001:2000,
 • 2004 - uvedba HACCP sistema v prometu z živili in pridobitev certifikata NON GMO Certification po zahtevah standarda BRC Standard for the Supply of Identity Preserved Non-Genetically Modified Food Ingredients and Product v PC terminalu za sipke tovore,
 • 2005 - včlanitev v evropsko fundacijo za poslovno odličnost (EFQM),
 • 2005 - prejem evropskega priznanja za poslovno odličnost (Recognised for Excellence),
 • 2006 - prejem nagrade za finaliste evropske poslovne odličnosti,
 • 2007 - pridobitev certifikata ISO 22000:2005 (vključno HACCP načrt) za sistem vodenja varnosti živil,
 • 2008 - pridobitev certifikata BS OHSAS 18001:2007 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu,
 • 2009 - obnovitvena presoja za pridobitev certifikata ISO 9001:2008 in ponovna vključitev v postopek kandidature za evropsko nagrado odličnosti EFQM,
 • 2010 - pridobitev certifikata EMAS, sistem skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo,
 • 2011 - pridobitev AEO certifikata kot pooblaščeni gospodarski subjekt,
 • 2012 - pridobitev EKO certifikata za PC Terminal sipki tovori,
 • 2013 - pridobitev EKO certifikata za PC Generalni tovori - Terminal za sadje
 • 2014 - pridobitev certifikata ISCC EU za Terminal za tekoče tovore
 • 2015 - pridobitev certifikata za GMP+ B3 standard za sistem zagotavljanja varne krme
 • 2017 - prehod na certifikata ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015
 • 2020 - pridobitev certifikata ISO 50001:2018 za upravljanje z energijo, prehod na ISO 45001:2018, prehod na ISO 22000:2018

Zagotavljanje zadovoljstva kupcev je na prvem mestu naše poslovne politike.
Zato je pridobitev certifikata kakovosti dodaten izziv stalnemu izboljševanju naših storitev. S pridobljenim certifikatom kakovosti v Luki Koper, d. d. potrjujemo, da imamo vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi ISO 9001:2015.

S certifikatom kakovosti ISO 9001 so potrjeni naši napori in vlaganja v zagotavljanje stalne kakovosti luških osnovnih in dodatnih storitev ter nenazadnje uresničevanje pričakovanj naših kupcev.

Certifikat prejmemo vsako leto po uspešno izvedeni zunanji presoji, ki jo izvede Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. SIQ ima mednarodno akreditacijo in je član mednarodnega združenja IQNet.


PDF
ISO 9001:2015
491 kb, PDF 30.05.18

Danes si vse več organizacij prizadeva doseči in izkazovati ustrezen odnos do okolja. To pomeni, da poznajo in obvladujejo vplive svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolje.

Luka Koper tu ni izjema. Skrb za varovanje okolja in sistem ravnanja z okoljem na ožjem in širšem vplivnem območju Luke Koper sta čedalje pomembnejši sestavini celovitega sistema kakovosti.

Tako postaja spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje del naših rednih delovnih aktivnosti. Naše postopke in delovanja usmerjamo k preprečevanju nastajanja razmer, ki bi lahko ogrozile okolje ali zdravje in varnost ljudi. Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem je sistematično načrtovan in vključen v sistem vodenja podjetja. Podpirajo in uresničujejo ga vsi zaposleni.

Za vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem v skladu z mednarodnimi standardi ISO 14001 smo pridobili tudi certifikat. V letu 2017 je bil standard nadgrajen v ISO 14001:2015.

Odgovoren odnos do naravnega in bivalnega okolja izkazujemo skozi:

 • dosledno izvajanje okoljske politike,
 • osveščanje zaposlenih za preventivno delovanje in racionalno rabo energetskih virov ter
 • vlaganje sredstev v okoljske programe.

PDF
ISO 14001:2015
483 kb, PDF 30.05.18

Zaradi obvezujočih zakonskih določb ter dodatnega povečanja kakovosti naših storitev pri pretovarjanju in skladiščenju živil smo se odločili za vzpostavitev sistema notranjega nadzora HACCP ter njegovo integracijo v obstoječi sistem vodenja.

Gre za celovit sistem, ki omogoča prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi (mikrobiološki, kemični in fizikalni) v živilih, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Omogoča nadzor nad celotnim procesom pretovarjanja in skladiščenja določenega živila ter vzpostavlja stalen nadzor na tistih mestih v prometu živil, kjer se tveganje lahko pojavi.

Cilj sistema je čim večja varnost živil, ki zagotavlja, da živilo ni škodljivo za zdravje potrošnika.

Vzpostavljen sistem HACCP pomeni, da nadzorujemo celoten proces pretovarjanja, skladiščenja in vseh dodatnih del z živili. Zavedamo se namreč, da ima tudi ta proces, ki je deloma v naših rokah, zelo velik vpliv na končno kakovost živila.

HACCP sistem leta 2007 nadgradili s certificiranjem po standardu ISO 22000 - Sistemi vodenja varnosti živil - zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi.


PDF
ISO 22000:2018
565 kb, PDF 08.05.20

V Luki Koper s sistematičnim upravljanjem energije zmanjšujemo stroške energentov in z njimi povezane škodljive emisije. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.


PDF
ISO 50001:2018
495 kb, PDF 02.04.20

V Luki Koper ima varnost in zdravje pomembno vlogo pri vsakodnevnih aktivnostih. V družbi skrbimo, da zaposleni v procesih svoje delo opravljajo varno in zdravo, brez negativnih vplivov. Sistem varnosti in zdravja pri delu je sistematično načrtovan ter integriran v sistem vodenja podjetja. Podpirajo in uresničujejo ga vsi zaposleni.

Mednarodni standard ISO 45001:2018 - Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu določa zahteve, ki organizaciji omogočajo obvladovanje tveganj varnosti in zdravja pri delu in izboljševanje učinkovitosti.


PDF
ISO 45001:2018
541 kb, PDF 08.05.20

Poslovna odličnost 

»Ni dovolj, da delamo tako, kot je zapisano, da zgolj sledimo postavljenim standardom – dosegati moramo zastavljene cilje in rezultate, jih nenehno izboljševati in na ustrezen način izkazovati ter potrjevati.« To je moto na naši poti poslovne odličnosti.

1999 – V Luki Koper se lotimo poslovne odličnosti kot procesa preobrazbe in stalnih sprememb. Kot sistematično obliko iskanja področij za izboljšanje prvič uvedemo samoocenjevanje po evropskem modelu poslovne odličnosti (EFQM).

 

Model poslovne odličnosti.jpg

 

 

2001 – Izboljšave na vseh poslovnih področjih so naša stalna praksa. Usklajenost našega poslovanja redno merimo s samoocenjevanjem po kriterijih evropskega modela poslovne odličnosti. Vlada Republike Slovenije nam podeli posebno priznanje za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti.

2002 – Prejmemo Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki ga Vlada Republike Slovenije podeljuje vsako leto organizacijam z najboljšimi dosežki na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja. Priznanje si prislužimo v kategoriji storitvenih podjetij z več kot 250 zaposlenimi. 

2004 – Kulturo odličnosti širimo med zaposlenimi. Samoocenjevanje po modelu EFQM opravimo v vseh profitnih centrih in odvisnih družbah Luka Koper INPO in Luka Koper Pristan.

2005 – Postanemo član evropske fundacije za poslovno odličnost. Sodelujemo v postopku ocenjevanja zaEvropsko priznanje za poslovno odličnost (Recognised for Excellence) in si to priznanje tudi prislužimo. S tempostanemo prvo slovensko podjetje na področju storitev, ki je prejelo tako priznanje.

2006 – Prijavimo se za najbolj prestižno evropsko nagrado poslovne odličnosti. Ponoven dokaz, da smo konkurenčni tudi med najboljšimi evropskimi podjetji, je Nagrada za uvrstitev med finaliste.

 

 

 

 

Imamo vzpostavljen sistem, s katerim zagotavljamo ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko nespremenjenega blaga ter s tem odpravljamo tveganje, da bi se blago kontaminiralo z gensko spremenjenim blagom. Z vzpostavljenim sistemom smo tako dodatno povečali kakovost naših storitev, saj strankam zagotavljamo ohranjanje identitete blaga.


PDF
NON GMO certifikat
45 kb, PDF 04.03.19

Terminal tekoči tovori je ISCC EU certificiran za vse vrste biomas, ki so vključene v ISCC EU sistem skladno z direktivo ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. 


PDF
ISCC EU
202 kb, PDF 27.08.18

Z Eko certifikatom je potrjena skladnost pridelave, predelave, pakiranja, sortiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil  z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Te predpise upoštevamo tudi pri vseh pretovornih fazah, od prevzema in skladiščenja, do odpreme, s tem pa zagotavljamo, da tovor ohrani lastnosti ekološke pridelave.


Luka Koper, d. d. ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO- Authorised Economic Operator), certifikat AEO pa potrjuje, da je prostocarinska cona Luke Koper varno območje z najnižjo stopnjo tveganja za blago, ki potuje preko koprskega pristanišča.

AEO_logo.jpg

Številka AEO certifikata je SIAEOSSI001000201131452

 

 


PDF
AEO Certifikat
213 kb, PDF 31.12.18

Pretovor in skladiščenje krme izvajamo skladno z zahtevami GMP+ B3 standarda.


PDF
GMP+ B3
444 kb, PDF 27.08.18